Εκτός από την εισφορά των εταίρων για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, πόροι της εταιρείας μπορεί να είναι και:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών.
 2. Η ετήσια εισφορά των μελών.
 3. Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
 4. Συνδρομές και δωρεές των μελών της εταιρείας, ως και των υποστηρικτών της.
 5. Κάθε έσοδο από τη λειτουργία της (από διαλέξεις, εποπτείες, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και άλλες επιστημονικές, ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, από τη διάθεση των εκδόσεων ιδιοκτησίας της, από επιδοτήσεις σε επιστημονικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και άλλες δραστηριότητες όπως ορίζονται στο σκοπό της, τις οποίες διοργανώνει η εταιρεία μόνη είτε συμπράττοντες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχουν ίδιο ή παρεμφερή με την εταιρεία σκοπό.
 6. Κάθε φύσης επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισμών, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, Διεθνών Θεσμικών Φορέων, από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 7. Τυχόν χορηγίες προς την εταιρεία από ιδιώτες ή ιδρύματα.
 8. Κάθε δωρεά, κληρονομιά η κληροδοσία υπέρ της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.
 9. Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας της.
 10. Τα έσοδα από πνευματικά δικαιώματα των εν γένει παραγωγών της εταιρείας, των σημάτων κ.λ.π.
 11. Το σύνολο των εσόδων της εταιρείας από κάθε πηγή διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν διανέμεται σε καμία περίπτωση στους εταίρους ως κέρδος, γιατί είναι μη κερδοσκοπική.
 12. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε φύσης χορηγίες που γίνονται υπέρ της εταιρείας με σκοπό να την υποχρεώσουν σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς της ή με τις οποίες επιδιώκεται κάθε είδους παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας της, δεν γίνονται δεκτές.