Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΕΕΜ ΔΕΠΥ) συστάθηκε με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα τον Ιούνιο του 2008 στην Αθήνα (καταστατικό). Έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, τα μέλη της προέρχονται κυρίως από το χώρο της ψυχικής και γενικής υγείας, της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης, ο δε κύριος σκοπός είναι να επιτελέσει επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό έργο συμβάλλοντας με τη δράση της κυρίως

  • στην επιστημονική μελέτη, αξιόπιστη αξιολόγηση και σύγχρονη αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ, διεθνώς ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), των επιπλοκών της και των συνδεομένων με αυτή διαταραχών στις ελληνικές τους διαστάσεις,
  • στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ειδικών επαγγελματιών που σχετίζονται με την ανίχνευση, τη διάγνωση και αντιμετώπιση της στην ταχύτατα εξελισσόμενη διεθνή επιστημονική γνώση στη ΔΕΠΥ και τα συναφή επιστημονικά θέματα,
  • στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης των δυσμενών συνεπειών της μη έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ,
  • στην ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας και στην αναίρεση επιστημονικών και κοινωνικών προκαταλήψεων για τη ΔΕΠΥ.

Πόροι

Η ΕΕΜ ΔΕΠΥ διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων και 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (οργανόγραμμα). Με απόφαση των οργάνων της έχουν δημιουργηθεί τρεις ομάδες εργασίας που εισηγούνται στο ΔΣ, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν κατά την επιθυμία τους ισότιμα όλα τα μέλη της εταιρείας και έχουν στόχο την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και άλλων επιστημονικών πρωτοβουλιών (ομάδα Ερευνητικών Προγραμμάτων, ομάδα Προγραμμάτων Παιδείας και ομάδα Προγραμμάτων Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης).