Ο σκοπός της εταιρείας είναι επιστημονικός και αναπτυξιακός προκειμένου να επιτελέσει ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό έργο και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός, συμβάλλοντας με τη δράση της κυρίως:
 1. στην αναγνώριση, μελέτη και αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και των συνδεομένων με αυτή καταστάσεων και διαταραχών στα πάσχοντα άτομα και τις οικογένειές τους (όπως επιπλοκών στη συναισθηματική κατάσταση και συμπεριφορά, δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων στη σχολική, επαγγελματική και κοινωνική προσαρμογή κ.λ.π.) στις ελληνικές τους διαστάσεις,
 2. στην πρόληψη των δυσμενών συνεπειών της μη έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ,
 3. στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση της διεπιστημονικής ομάδας και ενημέρωση στην ταχύτατα εξελισσόμενη διεθνή επιστημονική γνώση στο αντικείμενο της ΔΕΠΥ,
 4. στην εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης και στην προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα στα άτομα με ΔΕΠΥ και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα,
 5. στην ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας και στην αναίρεση επιστημονικών και κοινωνικών προκαταλήψεων για τη ΔΕΠΥ.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών η εταιρεία μπορεί να:
 1. να συνεργαστεί και να διασυνδεθεί με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο σε προγράμματα, έρευνες ή άλλες επιστημονικές δράσεις στο αντικείμενο της ΔΕΠΥ και των συνδεομένων με αυτή καταστάσεων και διαταραχών,
 2. να εκπονήσει Ερευνητικά Πρωτοκόλλα ή να συμμετέχει σε άλλα Ερευνητικά Προγράμματα στο επιστημονικό αντικείμενο της ΔΕΠΥ και των συνδεομένων με αυτή καταστάσεων και διαταραχών,
 3. να αναλάβει τη διαχείριση ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων, ερευνών ή πρωτοβουλιών που αφορούν στη ΔΕΠΥ και στην ψυχική και γενική υγεία των πασχόντων ατόμων και των οικογενειών τους ή να συμμετέχει σε ανάλογα προγράμματα, καθώς και να αξιοποιήσει ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό στην υλοποίηση τους,
 4. να προωθήσει με ποικίλες επιστημονικές δράσεις την ανίχνευση, αναγνώριση, έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, αξιόπιστη αξιολόγηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ και των σχετιζόμενων με αυτή καταστάσεων και διαταραχών, σύμφωνα με τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα,
 5. να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε άτομα με ΔΕΠΥ και στις οικογένειές τους,
 6. να διοργανώσει επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια καθώς και άλλες επιστημονικές, ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ανάπτυξη του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου και την περαιτέρω εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του εκπαιδευτικού χώρου, του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας στο αντικείμενο της ΔΕΠΥ και των συνδεομένων με αυτή καταστάσεων και διαταραχών,
 7. να λειτουργήσει εποπτικά ή συμβουλευτικά σε άλλους φορείς, υπηρεσίες ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο της ΔΕΠΥ και των σχετιζόμενων με αυτή καταστάσεων και διαταραχών,
 8. να επιμεληθεί ή να πραγματοποιήσει σχετικές εκδόσεις εντύπου, οπτικοακουστικού ή άλλου ενημερωτικού, εκπαιδευτικού ή επιστημονικού υλικού, καθώς και να επιμεληθεί ή να αναλάβει την προώθηση και διάθεση αυτών,
 9. να διασυνδεθεί με Υπηρεσίες, Φορείς, Σωματεία και Επιστημονικές Εταιρείες στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο με στόχο την ενεργητική συμμετοχή στην υποστήριξη των ατόμων με ΔΕΠΥ στην Ελλάδα.