Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αρωγά και μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα (κυρίως ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της ψυχικής και γενικής υγείας και της εκπαίδευσης και κατ΄ εξαίρεση επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων ή άλλα άτομα που έχουν συμβάλλει σημαντικά με το επιστημονικό, κοινωνικό ή άλλο έργο τους στην προώθηση σκοπών παρόμοιων με αυτούς της εταιρείας) ή νομικά πρόσωπα (Οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί). Όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο καταστατικό. Δε γίνονται δεκτά ως μέλη, και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράσεις αντιβαίνουν στους σκοπούς ή τις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας, όσοι με τα λόγια ή με τις πράξεις τους έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στις θεμελιώδεις αρχές της εταιρείας, όσοι κάνουν δημόσια χρήση της ιδιότητος του μέλους της εταιρείας για πολιτικό, οικονομικό και άλλο ιδιαίτερο όφελος ή αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς και τις αρχές της εταιρείας και παρεμποδίζουν την εκτέλεση των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.